Lov og vedtekter

Side 1 av 11
LOV, VEDTEKTER
.
LOV FOR You Never Bike Alone SK, Bærum
You Never Bike Alone SK, Bærum (heretter YNBA) etableres etter lovnorm, vedtatt av
Klubbstyret 23. oktober 2019)
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Formål
(1) YNBAs formål er å drive sykkelklubb og drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF).
(2) YNBA skal ha som formål å skape sykkelglede under slagordet «You never bike alone» og være
et samlingspunkt for alle sykkelinteresserte i Norge, og arbeide for sykkelsportens fremme.
(3) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 2 Organisasjon
(1) YNBA er et selveiende og frittstående idrettslag med utelukkende personlige medlemmer.
(2) YNBA er medlem av Norges Cykleforbund.
(3) YNBA er medlem av NIF gjennom Viken Idrettskrets og er tilsluttet Bærum Idrettsråd.
(4) YNBA skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs
regelverk gjelder for sykkelklubben uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen
lov.
§ 3 Medlemmer
(1) For at en person skal opptas i sykkelklubben må vedkommende:
a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og
vedtak.
b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til sykkelklubben og andre
organisasjonsledd i NIF.
(2) Styret i YNBA kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal
personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg.
Side 2 av 11
Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan
påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til
klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes,
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
(3) Medlemskap i sykkelklubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
(4) Medlemmet plikter å overholde sykkelklubben og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(6) Sykkelklubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt
medlemskap i sykkelklubben og skal strykes fra lagets medlemsliste.
(7) a) Styret i sykkelklubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en
periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med
bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig
og begrunnet samt informere om klageadgang.
b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av
saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må
deretter avholdes innen én måned.
c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen
tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt
kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes,
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før
klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.
(8) Sykkelklubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i
tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.
II. TILLITSVALGTE
§ 4 Kjønnsfordeling
(1) Sykkelklubben skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer,
komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd,
utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd,
skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold
til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre
personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med
Side 3 av 11
ved beregningen av kjønnsfordelingen.
(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
(3) Klubbstyret kan pålegge sykkelklubben nå oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til
nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.
(4) Klubbstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen for et valg/oppnevning.
§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne
velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må
man ha fylt 18 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av sykkelklubben i minst én måned
og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.
(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av
styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle
konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av
idrettslagenes fordel.
(4) Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b) Styret i sykkelklubben har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde.
(5) Møte- og talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i
idrettslaget.
[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.] ( sjekk dette ut)
§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker ( Ta bort)
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for sykkelklubben tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %,
eller
Side 4 av 11
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra sykkelklubben i løpet av et kalenderår.
(2) En arbeidstaker i sykkelklubben har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke
valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i sykkelklubben eller overordnede
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved
tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
(3) En arbeidstaker i sykkelklubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen
skjer.
(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at sykkelklubben gir de ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller
oppnevnt.
(6) Klubbstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
valg/oppnevning.
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget
(Ta bort)
(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av sykkelklubbensom overstiger 1
G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i sykkelklubben
eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær
med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som
nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av
idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller
eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv.
er opphørt.
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes
som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan
heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det
organisasjonsledd representasjonen skjer.
(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller
oppnevnt.

(4) Klubbstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
valg/oppnevning.
§ 8 Inhabilitet
Side 5 av 11
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i sykkelklubben er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv
eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt
på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
idrettslaget.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende
viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem
eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan
gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner
grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede
til avgjørelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.
§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
Side 6 av 11
(1) Styrer, komiteer og utvalg i sykkelklubben er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er
til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er
møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av
medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens
dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle
møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for
idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.
§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.
III. ØKONOMI
§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.
(1) Sykkelklubben er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som
vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom
sykkelklubben har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.
(2) Sykkelklubben skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder.
Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor
og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til
dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter
alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret
og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom sykkelklubben er inndelt i
flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også
vises i regnskapet.
b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og
idrettslagets art og omfang tilsier.
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal
oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i
fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i
fellesskap.
Side 7 av 11
(3) Sykkelklubben skal ha underslagsforsikring.
§ 12 Budsjett
(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres
særskilt.
(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.
(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
§ 13 Utlån og garanti
Sykkelklubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 14 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars.
(3) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på
idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres
tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det
fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag
som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må
være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker
som ikke kan behandles.
(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre
personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for
medlemmer og andre med møterett.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som
minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke
er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
Side 8 av 11
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.
§ 15 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være
medlem.
§ 16 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
  treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.
  b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd sykkelklubben har
  representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og ett varamedlem.
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
  Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene
  samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem. Alle
  medlemmer velges for 2 år av gangen.
  § 17 Stemmegivning på årsmøtet
  (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet
  med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme,
  og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
  Side 9 av 11
  (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
  Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder
  flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke
  avgitt.
  (3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
  stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det
  ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
  (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
  halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke
  tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har
  fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater
  og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
  stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
  § 18 Ekstraordinært årsmøte
  (1) Ekstraordinært årsmøte i YNBA innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist
  etter:
  a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,
  b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
  c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.
  (2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort
  tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
  (3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede
  medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det
  ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav
  til minimumsdeltakelse.
  (4) Ekstraordinært årsmøte i sykkelklubben skal bare behandle de saker som er angitt i
  vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
  (5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under
  godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er
  lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
  § 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
  Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
  forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.
  § 20 Idrettslagets styre
  Side 10 av 11
  (1) Sykkelklubben ledes og forpliktes av styret som representerer YNBA utad. Styret er
  idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
  (2) Styret skal blant annet:
  a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de
  vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at
  sykkelklubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
  samt en forsvarlig økonomistyring.
  c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
  e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom
  årsmøtet ikke har valgt representanter.
  f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.
  (3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer
  forlanger det. Det avholdes 4-6 styremøter inklusivt årsmøte.
  § 21 Kontrollutvalg
  (1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
  a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og
  overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring,
  at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske
  rammer.
  c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en
  uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta
  regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal
  utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for
  å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
  e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]
  (2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som
  utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.
  § 22 Valgkomité
  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge
  frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
  Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med
  mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende
  ikke er aktuell for vervet.
  Side 11 av 11
  § 23 Grupper
  (1) YNBAs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal
  organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av YNBAs
  organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.
  V. ØVRIGE BESTEMMELSER
  § 23 Lovendring
  (1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og
  gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.
  (2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i
  sykkelklubbenetter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte
  stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom
  årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid
  mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen
  kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid
  med NIFs regelverk.
  (3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av sykkelklubben selv med mindre endringene
  følger av NIFs regelverk eller lovnorm.
  § 24 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør
  (1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
  etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.
  Dersom klubbens årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er sykkelklubben oppløst
  uten påfølgende årsmøte. Sykkelklubben skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund
  senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.
  (2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak
  om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med
  bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.
  (3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Klubbstyret
  hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet
  opphør av sykkelklubben tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål
  godkjent av idrettskretsen. Underretning om at sykkelklubben skal oppløses, skal sendes til
  idrettskretsen 14 dager før sykkelklubbenholder sitt ordinære årsmøte for behandling av
  saken.